ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

Comments are closed.