ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่องการเลื่อนการสอบกลางภาคเรียนที่ 2

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
เรื่องการเลื่อนการสอบกลางภาคเรียนที่ 2
จาก
กำหนดการเดิม วันที่ 19-21 ธันวาคม 2565
เป็น วันที่ 9-11 มกราคม 2566
ทุกระดับชั้น ยกเว้น แผน DB Smart กับ มัธยมปลาย สายวิทย์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ
Comments are closed.