ประวัติ

คุณพ่อบอสโก หรือ นักบุญยอห์น บอสโก 

เป็นพระสงฆ์เรืองนามองค์หนึ่งในพระศาสนจักร 

คาทอลิกที่มีผู๎รู๎จัก และเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนทั่วโลก เพราะวำทำนได๎ประกอบคุณงามความดีแกํบรรดาเด็กและเยาวชน จนได๎สมญานามวำ “บิดาและอาจารย์แหํงเยาวชน” 

ทำนชาตะเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๘๑๕ 

(พ.ศ. ๒๓๕๘) ที่ตาบลเบ็กกี จังหวัดอาสตี ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ครอบครัวของทำนยากจนมาก แตํเป็นครอบครัวที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม และเลื่อมใสในศาสนาของตนเองอยำงเครํงครัด เมื่ออายุเพียงสองขวบก็ต๎องกาพร๎าบิดา แตํก็ยังมีคุณแมํมาร์การิตาคอยดูแลเอาใจใสํ อบรมสั่งสอน ฝึกฝนให๎เป็นเด็กที่อดทน เข๎มแข็ง เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ รักความจริง ยึดมั่นความยุติธรรม ทั้งให๎ความเอ็นดูสงสารแกํความยากจนด๎วย 

เมื่อมีอายุได๎ ๙ ขวบ ทำนได๎ฝันถึงเหตุการณ์สาคัญยิ่งในชีวิต พระเยซูเจ๎าและพระมารดามารีย์ที่ปรากฏในความฝันนั้น ประดุจดังพลังที่ทาให๎ทำนได๎ตั้งใจไว๎วำต๎องพยายามก๎าวหน๎าในความรู๎และการศึกษา อีกทั้งต๎องการบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อที่จะสามารถชํวยเหลือเด็ก ๆ และเยาวชนที่กาพร๎าพํอแมํ 

หรือถูกทอดทิ้งขาดการอบรม ความตั้งใจดังกลำวเป็นความจริง ทำนได๎ฟันฝุาอุปสรรคตำง ๆ มากมายเพื่อศึกษาหาความรู๎หลายแขนง จนในที่สุดก็ประสบความสาเร็จ โดยได๎เรียนจนถึงบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๔๑ 

(พ.ศ. ๒๓๘๔) ที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี 

หลังจากได๎เป็นพระสงฆ์แล๎ว คุณพํอบอสโก ก็ได๎ 

เริ่มกิจการตามที่ได๎ตั้งใจไว๎คือ เริ่มยืมสถานที่บ๎าง เชำบ๎าง ซื้อบ๎าง และก็รวบรวมเด็กอนาถาที่ยากจนให๎เข๎ามาอยูํรํวมกัน ทำนได๎เป็นผู๎อบรมสั่งสอนทั้งในด๎านศีลธรรมจรรยา และความรู๎ทางวิชาการ นอกนั้น ยังได๎ให๎เด็กของทำนฝึกงานตำง ๆ ตามที่ 

เขาถนัด เมื่อเด็กเหลำนี้โตขึ้นและรู๎จักงานดีแล๎ว

ทำนก็เป็นผู๎จัดหางานให๎เขาทา กิจการของ 

คุณพํอบอสโก ขยายจากกรุงตุรินไปยังเมืองอื่น ๆ อยำงรวดเร็ว ในตอนแรกทำนได๎อาศัยความชํวยเหลือของเด็กโต ๆ พระสงฆ์และฆราวาส 

บางคน ตํอมาจึงดาริเห็นวำเพื่อความมั่นคงถาวรและความแนํนอนในภารกิจนี้ จาเป็นอยำงยิ่งที่จะต๎องมีผู๎ชํวยเหลือเพื่อที่จะชํวยอบรมสั่งสอน และดูแลเด็ก ๆ ตํอไป ดังนั้น คุณพํอบอสโก จึงได๎ขออนุมัติจากผู๎ใหญํฝุายพระศาสนจักร เพื่อจัดตั้งคณะนักบวชขึ้นซึ่งเรียกวำ “คณะซาเลเซียน” 

ภารกิจของคณะซาเลเซียนนี้ คุณพํอบอสโก 

ได๎มอบไว๎ในความคุ๎มครองของนักบุญฟรังซิส เดอ 

ซาลส์ เพราะนักบุญองค์นี้เป็นผู๎ใจบุญสุนทาน มีความสุภาพ อํอนหวาน มีอารมณ์ดี และยิ้มแย๎มแจํมใสเสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสาหรับการผูกใจเด็กให๎รู๎สึกรักใครํ เหมาะแกํการชักนาให๎เด็กได๎เป็นคนดี จุดประสงค์ประการสาคัญของคณะซาเลเซียน คือ การเปิดยุวสถานให๎เป็นที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชนเป็นต๎นในวันอาทิตย์ เพื่ออบรมให๎พวกเขาเหลำนั้นมีศีลธรรมจรรยา 

ให๎รู๎จักทาหน๎าที่ที่มนุษย์พึงมีตํอพระเป็นเจ๎า 

ตํอประเทศชาติ ตํอบิดามารดา และตํอเพื่อนมนุษย์ด๎วยกัน 

คุณพํอบอสโก ถึงแกํมรณกรรม เมื่อวันที่ 

๓๑ มกราคม ค.ศ. ๑๘๘๘ (พ.ศ. ๒๔๓๑) 

ที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี รวมอายุได๎ ๗๒ ปีเศษ 

พระศาสนจักรได๎แตํงตั้งให๎คุณพํอบอสโก 

เป็นนักบุญเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๓๔ 

(พ.ศ. ๒๔๗๗) และในวันที่ ๓๑ มกราคมของทุกปี บรรดาสมาชิกของคณะซาเลเซียน อีกทั้งเด็กและเยาวชนที่อยูํในโรงเรียนซาเลเซียน พร๎อมกับ คริสตศาสนิกชนทั่วโลกจะรํวมกันประกอบพิธีถวายเกียรติแดํทำน เพื่อขอให๎ทำนได๎ทรงโปรดพิทักษ์พวกเขาให๎พ๎นจากภยันตรายทั้งฝุาย 

รำงกายและวิญญาณ 

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี

 

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี เป็นสถาบันการศึกษาคาทอลิก ภายใต๎การบริหารงานโดยนักบวชคณะซาเลเซียน มุํงมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ครบครัน เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
เนื้อที่ทั้งหมด : ๖๕ ไรํเศษ
ที่ตั้ง : ๑๓๖ ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข๎ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๒๒๒-๔๓๖ โทรสาร : ๐๔๒-๒๒๒-๔๓๕
Email : postmaster@donbosco.ac.th
website : www.donbosco.ac.th
เปิดสอน : ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พื้นที่บริการ : เขตเทศบาลเมืองอุดรธานี

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

พระคุณเจ๎ากลาแรงส์ เจ ดูฮาร์ท ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี  มีความประสงค์ตั้งสถานศึกษาขึ้นในจังหวัดเพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎และอบรมคุณธรรมแกํเยาวชนของชาติ จึงได๎ติดตํอนักบวชคณะซาเลเซียนให๎มาดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่ตัวเมืองอุดรธานี เจ๎าคณะแขวงซาเลเซียนบาทหลวงเฮกเตอร์ ฟรีเยริโอจึงได๎สํงบาทหลวงการ์โล กาแซตตา มาจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามความประสงค์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด ๖๕ ไรํเศษ ซึ่งมีอาณาเขตทางทิศเหนือจดฝั่งหนองสิม ทิศใต๎จดหมูํบ๎านทุํงมั่ง ทางทิศตะวันออกจดเขตทางรถไฟ ทิศตะวันตกจดหมูํบ๎านทุํงมั่ง โรงเรียนได๎รับอนุญาตให๎จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๐ และได๎ทาการสอนตั้งแตํ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๐ เป็นต๎นไป ปัจจุบันโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาเปิดการสอนตั้งแตํระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ความหมายแห่งตรา ของ คณะซาเลเซียน

ดาวจารัสแสง หมายถึง คุณธรรมแหํงความเชื่อ
สมอเรือใหญ่ หมายถึง คุณธรรมแหํงความไว๎ใจ
หัวใจเพลิง หมายถึง คุณธรรมแหํงความรัก เหลำนี้เป็นฤทธิ์กุศล ที่สมาชิกนักบวชซาเลเซียนต๎องยึดถือ
นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ หมายถึง องค์อุปถัมภกของคณะซาเลเซียนหมู่ไม้ หมายถึง นักบุญยอห์น บอสโก (บอสโก แปลวำ หมูํไม๎) ยอดเขาสูง คือ ยอดความครบครันที่สมาชิกต๎องพยายามลุถึง
ช่อชัยพฤกษ์ (กิ่งปาล์มและโอลีฟ) หมายถึง บาเหน็จรางวัลแกํสมาชิกซาเลเซียนผู๎ที่ได๎ดาเนินชีวิตอยำงศักดิ์สิทธิ์และเสียสละ คา “DA MIHI ANIMALS CAETERA TOLLE” ภาษาลาติน แปลวำ “ขอแตํเพียงวิญญาณไมํต๎องการสิ่งอื่นใด” อันเป็นอุดมคติของนักบุญยอห์น บอสโก ที่สมาชิกต๎องยึดถือและปฏิบัติตามแบบอยำงของทำน

  • 0
  • 7
  • 5,283
  • 255,841