งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
– SAR 61 ขั้นพื้นฐาน
– SAR 62 ขั้นพื้นฐาน
– กราฟ O-net 62 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
– กราฟ O-net 62 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
– กราฟ O-net 62 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
– กราฟ O-net 62 ทุกระดับชั้น
– SAR 60 อนุบาล
– SAR 61 ระดับอนุบาล
– SAR 62 ระดับอนุบาล
– SAR รายงานประจำปี
– ประกาศค่าเป้าหมาย63

  • 0
  • 27
  • 7,680
  • 234,726