พันธกิจ

สี ของโรงเรียน

ขาว–น้ำเงิน ประกอบขึ้นเป็นความเข๎มแข็ง เด็ดเดี่ยว แตํในขณะเดียวกันก็แฝงไว๎
ด๎วยความอํอนโยนบริสุทธิ์อยูํภายใน
สีขาว เป็นสีแหํงความสะอาด บริสุทธิ์ แทนความหมายที่วํา นักเรียนของโรงเรียน
ดอนบอสโกวิทยาจะต๎องผู๎เป็นผู๎ที่มีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ มองโลก และทุกสิ่งทุกอยํางในแง่ดี
น้ำเงิน เป็นสีของท๎องฟูา ซึ่งมีความกว๎างใหญํไพศาล โอบอุ๎มจักรวาลทั้งหมด แทนความหมายที่วํา
นักเรียนของโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จะต๎องเป็นผู๎ที่มีจิตใจกว๎างขวาง โอบอ๎อมอารี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ
ตํอทุกคน

อัตลักษณ์นักเรียน “นักเรียนโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา มีความขยัน ศรัทธา รําเริง”

เอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จัดการศึกษาอบรมโดยใช๎ระบบปูองกัน
ด๎วย หลักเหตุผล ศาสนา และความรักใจดี
พันธกิจ

๑. สํงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให๎เหมาะสม
กับวัย
๒. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการเต็มตามศักยภาพ และมีสุขภาวะ
ที่ดีและสุนทรียภาพ
๓. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนทุกระดับให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (คุณธรรมข๎อที่ ๙ ของ
ซาเลเซียน และคํานิยม ๑๒ ประการ)
๔. สํงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู๎เรียนทุกระดับให๎มีอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนก าหนด
๕. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน
๖. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสูํสากล
๗. สํงเสริมและพัฒนาผู๎บริหาร ครู/บุคลากรให๎สามารถท างานอยํางเป็นระบบ เต็มตามศักยภาพอยํางมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
๘. สํงเสริมกระบวนการเรียนการสอนให๎ถูกต๎องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ อยํางมีประสิทธิภาพ
๙. สํงเสริมการบริหารจัดการศึกษาให๎เป็นระบบด๎วยการมีสํวนรํวมอยํางมีประสิทธิภาพ
๑๐. สํงเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล๎อมภายใน ให๎รํมรื่น สวยงาม สะอาด
อยูํเสมอ และมีแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เอื้อตํอการเรียนรู้