English Program

Curriculum / Program for Primary 1 – 6

International Program (IP)

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา มีการต่อยอด ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนแผนก English Program ขึ้นเป็น EP International ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบ Duo Program เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) ตามมาตรฐานของ Cambridge Assessment International Education (CAIE)  มีการดำเนินการโดยใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน ให้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  และใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ให้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge International Education. ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่มีรูปแบบบูรณาการมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาเพิ่มเติม อาทิ Maths, Science, และ English as a second language มีการเรียนและการสอบรายวิชาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากล (World Class) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาจะเน้นความรู้เชิงวิชาการและการปฏิบัติให้เกิดทักษะชีวิตที่เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเรียนกับคุณครูชาวต่างชาติ ครูเจ้าของภาษา ส่วนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย เรียนกับครูไทย การเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะเน้นความรู้เชิงวิชาการที่บูรณาการทุกวิชาเข้าด้วยกัน โดยเรียนกับครูชาวต่างชาติ ครูเจ้าของภาษา ส่วนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเรียนกับครูไทย จำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้อง คือ 20-25 คน มีครูประจำชั้น 1 คน และครูชาวต่างประเทศ (foreign teacher) 1 คน  ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงหลักพัฒนาสมองและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงได้กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

 1. ภาษาไทย
 2. คณิตศาสตร์ (ใช้หลักสูตร Cambridge)
 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.1 วิทยาศาสตร์ (ใช้หลักสูตร Cambridge)

3.2 วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์)

 1. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1 สังคมศึกษา

4.2 ประวัติศาสตร์

4.3 หน้าที่พลเมือง

 1. สุขศึกษาและพลศึกษา

5.1 สุขศึกษา

5.2 พลศึกษา

5.3 ว่ายน้ำ

 1. ศิลปะ

6.1 ศิลปะ

6.2 ดนตรี (เลือกเสรีได้ 1 อย่าง: บัลเล่ต์  กีต้าร์คลาสสิก, เต้น Jazz, ร้องเพลง)

 1. การงานอาชีพ
 2. ภาษาต่างประเทศ

8.1 ภาษาอังกฤษ (ใช้หลักสูตร Cambridge)

8.2 ภาษาจีน

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนในด้านทักษะต่างๆที่จำเป็น เช่น

 1. เรียนดนตรีปฎิบัติกับครูโรงเรียนดนตรียามาฮ่าอุดรสมใจนึก/เรียนเต้น๋JAZZ/Ballet

กับโรงเรียนรัสเซียบัลเล่ต์

 1. เรียนคอมพิวเตอร์และภาษาจีนจากหลักสูตร True Click Life
 2. เรียนกับครูเจ้าของภาษาและครูชาวต่างชาติ (ยกเว้น วิชาภาษาไทยและประวัติศาสตร์)

ตลอดจนส่งเสริมการทดสอบแข่งขันทักษะทางวิขาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น TEDET, Center-One, และ Salesian Online เป็นต้น