นโยบาย

นโยบายของโรงเรียน
๑. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดผลประเมินผลให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของชุมชน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถสูง และ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถเจริญชีวิตในโลกยุคปัจจุบันและศึกษาตํอในระดับสูงได้
๒. จัดระบบการบริหารงาน อาคารสถานที่ การใช้เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการภายใน
โรงเรียนให้สามารถด าเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลสูงสุดภายใต้บรรยากาศและ
จิตตารมณ์ซาเลเซียน
๓. นักเรียนเป็นศาสนิกชนที่ดี เป็นคนดีของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดถือวัฒนธรรมประเพณีไทย
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๔. สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง คุ้มค่าต่อการ
ลงทุน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน
๕. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อม
และเพียงพอในการให้บริการแก่นักเรียน บุคลากร และชุมชน
๖. ปลูกฝังให้ครูและบุคลากรมีความรักและภักดีต่อองค์กร มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี มีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานทางวิชาชีพสูง มีความรู้สึกมั่นคงในอาชีพ เป็นที่เคารพรักของ
บรรดาศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน
๗. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เกํา และสมาชิกในชุมชน ได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจการ
ต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช.
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตำ่หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตํอบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง