เป้าหมาย

๑. เด็กปฐมวัย ด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให๎เหมาะสมกับวัย และผู๎เรียน
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ให๎มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๒. ผู๎เรียน ทุกระดับให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (คุณธรรมข๎อที่ ๙ ของซาเลเซียนและ
คํานิยม ๑๒ ประการ)
๓. ผู๎เรียน ทุกระดับได๎รับการสํงเสริมให๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
๔. เด็กปฐมวัยและผู๎เรียน ทุกระดับได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาตามอัตลักษณ์ที่โรงเรียนก าหนด
๕. เด็กปฐมวัยและผู๎เรียน ทุกระดับได๎รับการสํงเสริมให๎มีคุณธรรม จริยธรรม เน๎นความซื่อสัตย์ และ
ความรับผิดชอบตํอตนเอง และผู๎อื่นเน๎นคุณธรรม จริยธรรม ด๎านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบตํอตนเอง
และผู๎อื่นทั้งเป็นพลเมืองและศาสนิกชนที่ดีของประเทศชาติ
๖. สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน
๗. สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
สูํมาตรฐานสากล
๘. ครูและบุคลากร ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาการท างานให๎เป็นระบบอยํางริเริ่มและสร๎างสรรค์
ตามศักยภาพของตนเอง และได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพครู เน๎นคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบตํอตนเองและผู๎อื่น ทั้งเป็นพลเมืองและศาสนิกชนที่ดีของประเทศชาติ
๙. ทุกระดับชั้น ได๎รับสํงเสริมให๎จัดกระบวนการเรียนการสอนให๎ถูกต๎องตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
อยํางมีประสิทธิภาพ
๑๐. สถานศึกษา สํงเสริมการบริหารจัดการศึกษาภายในให๎เป็นระบบ ด๎วยการมีสํวนรํวมอยํางมี
ประสิทธิภาพ
๑๑. สถานศึกษา ท าการสํงเสริมและพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล๎อมภายใน
ให๎รํมรื่น สวยงาม สะอาดอยูํเสมอ และแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม-มัธยม)
๑. จัดกิจกรรมการเรียนเน๎นความเป็นเลิศทางวิชาการในชั้น ป.๑-ม.๖
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน๎นให๎นักเรียนใช๎คอมพิวเตอร์ในการค๎นหาความรู๎
๓. นักเรียนทุกคนมีความเป็นประชาธิปไตยทั้งด๎านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
๔. ปลูกฝังให๎นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักค าสอนของศาสนา
๕. ปลูกฝังให๎นักเรียนมีความเป็นไทย ทั้งด๎านลายมือและกิริยามารยาท
๖. โรงเรียนและชุมชนรํวมใจกันพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน
๗. ปลูกฝังให๎นักเรียนทุกคนเห็นคุณคําและการรักษาสิ่งแวดล๎อม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
๑. นักเรียนทุกคนมีความรู๎ควบคูํกับความเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ เสียสละ เคารพ
ตํอสิทธิหน๎าที่อันพึงประสงค์ โดยไมํขัดตํอระเบียบของสังคม และหลักค าสอนของศาสนา
๒. นักเรียนทุกคนมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และธ ารงไว๎ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น
๓. นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร๎างสรรค์สังคมที่ดีงาม เห็นคุณคํา และ
รักษาสิ่งแวดล๎อม สามารถด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางสันติและมีความสุข
๔. นักเรียนมีความขยันและรับผิดชอบตํอหน๎าที่ มีความศรัทธาและปฏิบัติศาสนกิจที่ตนนับถือ
ด าเนินชีวิตด๎วยความรําเริงแจํมใส มองโลกในแงํดีตามจิตตารมณ์ซาเลเซียน