มัธยมศึกษา

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2562 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงได้กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

  1. ภาษาไทย
  2. คณิตศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  5. สุขศึกษาและพลศึกษา
  6. ศิลปะ
  7. การงานอาชีพ
  8. ภาษาต่างประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศและการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทางโรงเรียนมีการเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ มีการจัด

การเรียนการสอนดนตรีปฏิบัติที่นักเรียนสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ E-Learning ควบคู่ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อีกด้วย

โดยจัดหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ดังนี้

(1) หลักสูตรแผนการเรียน Smart Program /ห้องเรียนพิเศษ สสวท.

หลักสูตร SMART / ห้องเรียนพิเศษ สสวท. เป็นหลักสูตรภาคภาษาไทยที่สอนวิทยาศาสตร์เข้มข้น

สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง (Gifted) ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยจัดเสริมวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้น จัดรายวิชาเพิ่มเติมเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และเรียนรายวิชาเพิ่มเติมพิเศษล่วงหน้าของระดับชั้นสูง ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้พัฒนาเป็นโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ด้วยความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

(2) หลักสูตร Intensive Science Math (ISM)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนในด้านวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง (Gifted) ทางด้านคณิตศาสตร์จะมีเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้น  รวมถึงการเรียนในเนื้อหาที่สูงกว่าระดับชั้นวิชาวิทยาศาสตร์ใช้หลักสูตรเทียบเคียงกับหลักสูตร สสวท. เข้มข้นในการทดลองวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมทักษะชีวิต การมีระเบียบวินัย   เข้าสังคม และมีจิตอาสาผู้อื่น

(3) หลักสูตร Intensive English Program (IEP)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถต่อยอดในด้านภาษา

ในระดับสูงได้ต่อไป โดยจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพิ่มการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษใน 2 รายวิชา อีก 4 คาบเรียนต่อสัปดาห์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อีกทั้ง มีการเรียนภาษาอังกฤษ เข้มข้นกับชาวต่างประเทศ และเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย ส่งเสริมทักษะชีวิต การมีระเบียบวินัย   เข้าสังคม และมีจิตอาสาผู้อื่น


หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2562  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงได้กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศและการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางโรงเรียนจึงจัดแผนการเรียนการสอนหลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ดังนี้

(1)  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ – คำนวณ)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถต่อยอดในด้านภาษาและ การคิดคำนวณในระดับสูงได้ต่อไป โดยจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพิ่ม การเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ อีกทั้ง มีการเรียนภาษาอังกฤษ  เข้มข้นกับครูชาวต่างประเทศ  ดังนั้นนักเรียนที่จะเลือกเรียนแผนนี้ ควรมีความสามารถพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา การคิด วิเคราะห์ด้านจินตนาการ พื้นที่ ระยะทาง ขนาด ทรวดทรง และด้านการจดจำรายละเอียดเป็นหลัก

(2) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (ศิลป์ – ภาษา)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่มีความสนใจทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สาม เข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการสื่อสารเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการนำภาษาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความคิดของตนเอง  ดังนั้น ผู้เรียนที่จะเลือกเรียนแผนการเรียนนี้ควรจะมีความสามารถพื้นฐานทางด้านการใช้และความเข้าใจภาษา การจดจำรายละเอียดต่าง ๆ และมีเหตุผลในการคิดวิเคราะห์