ระเบียบโรงเรียน

ระเบียบโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 

หมวดที่ ๑ ระเบียบโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 

ข้อ ๑ เคารพและปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงเรียน กฎหมายบ้านเมือง

ข้อ ๒ รักษาชื่อเสียงของตนเอง วงศ์ตระกูล และชื่อเสียงของโรงเรียนโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในเครื่องแบบ ของโรงเรียน และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนด้วยการแสดงความสามารถในด้านตำง ๆ ที่ดีงาม

ข้อ ๓ มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีจิตอาสาบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และส่วนรวม

ข้อ ๔ แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับวัย และกาลเทศะเสมอ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนและ กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

ข้อ ๕ มีความกตัญญูกตเวทีให้ความเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้มีพระคุณ และครูอาจารย์ทุกทำนด้วยความเคารพ

ข้อ ๖ มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป และแสดงกิริยาที่สุภาพเรียบร้อย

ข้อ ๗ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนที่ดี มีความขยัน ศรัทธา รำเริง และอดทน รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

ข้อ ๘ นักเรียนต้องพูดจาด้วยความไพเราะ สุภาพ มีหางเสียง (ครับ-คะ) รู้จักใช้คาวำ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ และคาอื่น ๆ ที่สุภาพ

ข้อ ๙ นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีของหมูํคณะ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท หรือพูดจาเยาะเย้ย ถากถางผู้อื่น รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ รุ่นพี่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอยำงที่ดี และมีความเมตตาแก่รุ่นน้อง

ข้อ ๑๐ นักเรียนต้องช่วยประหยัดการใช้น้า ไฟฟูา และวัสดุสิ้นเปลืองของทางโรงเรียน

ข้อ ๑๑ นักเรียนต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะในวันหยุดเรียนตำง ๆ และไม่ขีดเขียน พ่นสีบนพื้น บนโต๏ะหรือตามผนังห้อง

ข้อ ๑๒ เข้าแถวเป็นระเบียบตามลาดับที่ครูจัดให้ และทันเวลาทุกครั้ง ไม่คุยเล่นในขณะเข้าแถว ร่วมร้องเพลงชาติ และสวดภาวนาอยำงพร๎อมเพรียง ตั้งใจฟังประกาศและโอวาทของผู้ใหญ่หรือครู

ข้อ ๑๓ เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว ต้องอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน ไม่ขึ้นไปบนอาคารเรียนหรือเข้าห้องเรียนก่อนได้รับอนุญาตจากครู หรือหากมีเหตุจาเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในตอนช่วงเช้าก่อนโรงเรียนเข้า ให้ขออนุญาตจากครูเวรที่ประตู

ข้อ ๑๔ เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้ว ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

ข้อ ๑๕ เมื่อนักเรียนมีความจาเป็นต้องนารถจักรยานหรือจักรยานยนต์มาโรงเรียน ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ลดความเร็วให้มากที่สุด ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด ห้ามนารถมาขับขี่เล่นในโรงเรียน

ข้อ ๑๖ ไม่ใช้เครื่องสาอาง แต่งหน้า ไม่ไว้เล็บยาว ทาเล็บ แต่งผม หรือตัดผมตามแฟชั่น

ข้อ ๑๗ ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้น้ายาลบคาผิด คัตเตอร์ ไม้บรรทัดเหล็กหรือโลหะที่มีลักษณะคล้ายกันมาโรงเรียน

ข้อ ๑๘ กรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย และต้องการพักห้องพยาบาล ให้มาขออนุญาตจากหัวหน้าระดับชั้น หรือครูฝ่ายปกครองก่อน

ข้อ ๑๙ กรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจนต้องไปโรงพยาบาล ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือในการรับนักเรียนกลับไปรักษาต่อทันที

ข้อ ๒๐ นักเรียนต้องไม่อยู่ในห้องเรียนหรือบนอาคารในเวลาที่โรงเรียนห้ามหรือในเวลาพัก หากไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๒๑ สิ่งของหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นักเรียนนามาหรือเครื่องประดับร่างกายที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน การสอน หรือผิดต่อระเบียบของโรงเรียนจะถูกริบทันที

ข้อ ๒๒ ห้ามมีการยืมเงินหรือสิ่งของอื่นใด รวมทั้ง การซื้อขายสิ่งของตำง ๆ กับนักเรียนด้วยกัน หากเกิดความเสียหายทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบ

ข้อ ๒๓ นักเรียนต้องรับประทานอาหารในโรงอาหารหรือในที่ที่โรงเรียนจัดให้ ช่วยกันรักษาความสะอาด มารยาทในการซื้ออาหาร ปฏิบัติตามระเบียบของโรงอาหาร

ข้อ ๒๔ ตั้งแต่โรงเรียนเข้าเรียนจนถึงเลิกเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนซื้อหรือฝากซื้ออาหารหรือสิ่งของนอกโรงเรียน

ข้อ ๒๕ นักเรียนควรใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดการเสียหาย

ข้อ ๒๖ นักเรียนพึงระมัดระวัง และไม่รับสิ่งของหรือเครื่องดื่มหรืออาหารจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไปกับบุคคลที่ไม่รู้จักโดยเด็ดขาด เมื่อเลิกเรียนให้นักเรียนรอหรือเล่นอยู่ในโรงเรียนจนกว่าผู้ปกครองจะมารับ

ข้อ ๒๗ การมาโรงเรียนในวันหยุด เพื่อติดต่อราชการในโรงเรียน ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย ถ้ามาโรงเรียนเพื่อทางานพิเศษนอกวันเวลาเรียน ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย และตามปกติทางโรงเรียนมีจดหมายเพื่อขออนุญาตผู้ปกครอง

ข้อ ๒๘ นักเรียนหรือผู้ปกครองที่ต้องการใบรับรองความประพฤติหรือเอกสารด้านการเรียน ให้ติดต่อได้ที่ห้องธุรการหรือห้องทะเบียน

ข้อ ๓๐ พฤติกรรมสำคัญที่นักเรียนพึงตระหนักและหลีกเลี่ยง

๑) เล่นการพนัน

๒) ติดยาเสพติดหรือมีสิ่งเสพติดไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เพื่อจาหนำย

๓) เที่ยวเตร่ในสถานที่ไม่เหมาะสมสาหรับนักเรียน หรือเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน

๔) ประพฤติตัวเยี่ยงชู้สาว

๕) นาภาพ วัตถุ วีดีโอ เอกสารหรือสื่อลามกอนาจารมาโรงเรียน

๖) ทาตัวเป็นอันธพาล ข่มขู่ ก่อการทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายในและบุคคลภายนอกโรงเรียนรุมทาร้ายรำงกาย หรือมีส่วนร่วมในการทาร้ายรำงกายผู้อื่น หรือนาบุคคลภายนอกมาข่มขู่หรือ รุมทาร้ายนักเรียน

๗) การแสดงกิริยา วาจา อันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นครู อาจารย์ ผู้ใหญ่ และบุคคลอื่น

๘) นาอาวุธ หรือของมีคม หรือสิ่งของแทนอาวุธที่เป็นอันตรายมาโรงเรียน

๙) นำสินค้าและบริการทุกประเภทมาจาหน่ายในโรงเรียน

๑๐) ตกแต่งเครื่องประดับ นาของมีคำและเครื่องมือสื่อสารมาโรงเรียน

๑๑) นาประทัด ดอกไม้ไฟ หรือวัตถุระเบิดมาโรงเรียน

๑๒) นาเครื่องเล่นเกม เครื่องฟังเพลง วิทยุเทปหรือเครื่องเสียงใด ๆ มาโรงเรียน

๑๓) ลักขโมยสิ่งของหรือเงินทองของผู้อื่น

๑๔) กล่าววาจาหยาบคาย พูดปด หรือพูดให้ร้าย ส่อเสียดผู้อื่น

๑๕) ทุจริตในการสอบ

๑๖) ปลอมแปลงเอกสาร

๑๗) หนีเรียน

๑๘) สักตามลาตัว เจาะหู ลิ้น และจมูก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรำงกาย

หมวดที่ ๒ การแสดงความเคารพ 

ข้อ ๓๑ ให้ถือว่าครูทุกทำนของโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เป็นครูของนักเรียนทุกคน นักเรียนต้องเคารพและเชื่อฟัง

ข้อ ๓๒ ทุกครั้งที่นักเรียนพบครูอาจารย์ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ให้ทาความเคารพด้วย การไหว้หรือคานับอยำงสุภาพ หากนักเรียนกาลังถือของอยู่ในมือให้กลำวคาวำ “สวัสดีครับ” หรือ

“สวัสดีคะ” พร้อมทั้งก้มศีรษะเล็กน้อยพองาม กรณีที่ไปพบครูขณะที่ครูนั่งอยู่ให้เรียงแถวตามลาดับก่อนหลัง

และคุกเขำ ไม่ยืนรุมล้อมครูอาจารย์

ข้อ ๓๓ นักเรียนต้องรักษามารยาทในการเดินผ่านหรือเดินสวนกับผู้ใหญ่ ด้วยการค้อมหลังอยำงเหมาะสมและสุภาพ หรือหยุดเดินทาความเคารพและยืนตรงให้ผู้ใหญ่เดินผำนไปก่อน

ข้อ ๓๔ เมื่อมาถึงโรงเรียนทุกเช้า และจะกลับบ้านทุกครั้งหลังเลิกเรียน ผ่านครูเวรให้นักเรียนทาความเคารพ

หมวดที่ ๓ การมาเรียนและการกลับบ้านของนักเรียน

ข้อ ๓๕ โรงเรียนเข้าเวลา ๐๘.๐๐ น. นักเรียนทุกคนต้องมาให้ทันเวลาเพื่อเข้าแถว เพื่อเคารพธงชาติ สวดภาวนา และฟังโอวาทในตอนเช่า ฉะนั้น นักเรียนจึงควรมาถึงโรงเรียนก่อน ๐๘.๐๐ น.

ข้อ ๓๖ นักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ถือว่ามาสาย จะต้องเข้าแถวพิเศษ และให้ครูบันทึก การมาสายไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๓๗ นักเรียนที่มาสายตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ต้องมีใบอนุญาตเข้าชั้นเรียนจากฝ่ายปกครองหรือหัวหน้าระดับชั้น

ข้อ ๓๘ หากมีเหตุจาเป็นต้องมาสายเกินคาบเรียนที่ ๑ ต้องมีผู้ปกครองมาสํงหรือมีหนังสือรับรอง จากผู้ปกครอง

ข้อ ๓๙ โรงเรียนเลิก เวลา ๑๕.๕๐ น. หรือเลิกเรียนพิเศษ เวลา ๑๖.๕๐ น.

ข้อ ๔๐ นักเรียนที่นารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่เมื่ออายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอยำงเคร่งครัด สภาพรถจักรยานยนต์จะต้องไม่ตกแต่งหรือดัดแปลงอุปกรณ์ ใด ๆ ที่ผิดต่อระเบียบของกฎจราจร กรณีที่สภาพรถจักรยานยนต์ผิดต่อระเบียบ จะต้องรีบไปแก้ไขให้ถูกต้อง ตามกฎจราจร มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้นารถเข้ามาโรงเรียน

ข้อ ๔๑ หลังเลิกเรียนหรือหลังสิ้นสุดกิจกรรมหลังเลิกเรียน เช่น เรียนพิเศษ ให้นักเรียนรอผู้ปกครอง ในบริเวณโรงเรียนจนกว่าผู้ปกครองมารับ หรือให้กลับบ้านทันที ไม่แวะไปที่อื่น โดยผู้ปกครองไม่รับทราบ

ข้อ ๔๒ หากนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมารับนักเรียน จะต้องทาบัตรอนุญาตนารถเข้ามารับนักเรียนในโรงเรียน เพราะทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนจากโรงเรียนอื่นเข้ามาในโรงเรียนก่อนเวลา ๑๗.๑๕ น.

ข้อ ๔๓ นักเรียนชั้นอนุบาล เลิกเรียนให้ผู้ปกครองหรือพี่ไปขอรับจากครูในเขตของนักเรียนอนุบาล ผู้ปกครองที่มารับเด็ก ให้จอดรถในที่ที่จอดเทำนั้น อยำจอดกีดขวางการจราจร

หมวดที่ ๔ การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในชั้นเรียน

ข้อ ๔๔ ต้องเข้าเรียนตรงเวลาทุกคาบเรียน และนั่งประจาโต้ะเรียนให้เรียบร้อย

ข้อ ๔๕ ตั้งใจเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาที่ไม่สมควร รับผิดชอบงานทุกอยำงที่ครูมอบหมายให้ทำ และต้องรักษาวินัยของห้องเรียนอยำงเคร่งครัด

ข้อ ๔๖ ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของห้องเรียน ไม่ขีดเขียนเล่น หรือทาลายให้เสียหาย

ข้อ ๔๗ ระหว่างเวลาเรียน หากมีความจาเป็นจะออกนอกห้องเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนทุกครั้ง และให้รีบกลับเข้าห้องเรียน

ข้อ ๔๘ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม หากมีความจาเป็นต้องนานักเรียนทากิจกรรมในเวลาเรียนต้องขอหนังสือรับรองจากหัวหน้าระดับชั้น แล้วนาหนังสือนั้นไปยื่นให้แกํครูผู้สอนในคาบนั้น ๆ เพื่อขออนุญาตนานักเรียนทากิจกรรมดังกลำว

ข้อ ๕๐ รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องเรียน ระเบียงหน้าห้องเรียน

ข้อ ๕๑ ห้ามนักเรียนเล่นฟุตบอล วิ่งไล่จับ เกม หรือกีฬาอื่น ๆ หรือส่งเสียงอึกทึกในห้องเรียน และบน อาคารเรียน

ข้อ ๕๒ ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยว (หมากฝรั่งหรือลูกอม) เข้าไปรับประทานในห้องเรียนหรือในขณะเรียน

ข้อ ๕๓ ให้เข้าแถวทุกครั้งเมื่อจะเปลี่ยนห้องเรียน ให้ครูประจำวิชามารับแถวก่อนจึงจะเดินไปได้ และเดินแถวให้เงียบเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้อ ๕๔ ก่อนออกจากห้องเมื่อเลิกเรียน ให้จัดโต๊ะ เก้าอี้ และเวรทำความสะอาด เทถังขยะ ปิดประตู หน้าตำง ปิดเครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้าให้เรียบร้อย

ข้อ ๕๕ ห้ามนักเรียนเก็บหนังสือเรียนหรือสิ่งของอื่น ๆ ไว้ในโต๊ะเรียนหรือในห้องเรียน

หมวดที่ ๕ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

ข้อ ๕๖ นักเรียนที่มาโรงเรียนแล้ว จะต้องอยู่ภายในโรงเรียนจนถึงโรงเรียนเลิก หากนักเรียนจะออก นอกบริเวณโรงเรียนด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องมีเหตุผลอันควร และได้รับบัตรอนุญาตจากครูปกครอง หรือครู หัวหน้าระดับชั้น แล้วนาไปแสดงกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยปฏิบัติดังนี้

๑) มีจดหมายของอนุญาตจากผู้ปกครองมา หรือมีผู้ปกครองมารับเองที่โรงเรียน หรือมีหนังสือรับมอบอานาจให้ผู้อื่นมารับ

๒) เมื่อกลับเข้าโรงเรียน ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองหรือหัวหน้าระดับชั้นรับทราบทันที

หมวดที่ ๖ การลา ป่วย หรือลากิจ

ข้อ ๕๗ ต้องยื่นใบลาตามที่ทางโรงเรียนกาหนด

ข้อ ๕๘ การยื่นใบลาป่วย ผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์แจ้งมาที่โรงเรียน และให้ส่งใบลาเป็นลายลักษณ์อักษร พร๎อมลงลายมือชื่อผู้ปกครองในวันที่นักเรียนมาโรงเรียนที่ครูประจาชั้นหรือเจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่ป่วยหนัก เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ พร๎อม ใบรับรองแพทย์

ข้อ ๖๐ นักเรียนที่ลากิจ เนื่องจากมีกิจธุระให้ยื่นใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรพร๎อมลงลายมือชื่อผู้ปกครองให้ครูประจาชั้นหรือเจ้าหน้าที่ธุรการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หรือยื่นในวันที่นักเรียนลาหยุด

ข้อ ๖๑ นักเรียนที่ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุติดต่อกัน ๓ วันโรงเรียนจะแจ้งไปยังผู้ปกครอง ขาดเรียนต่อไปอีกเป็นวันที่ ๕ โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองมาติดต่อกับทางโรงเรียนเป็นครั้งที่ ๒ และหาก ขาดเรียนติดต่อกัน ๑๕ วัน โดยไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะจาหนำยออกจากโรงเรียน

หมวดที่ ๗ การพบนักเรียนและรับทราบหรือแก้ไขพฤติกรรม

ข้อ ๖๒ ผู้ปกครองที่ต้องการพบนักเรียน ให้แจ้งความจานงที่ฝ่ายธุรการหรือหัวหน้าระดับชั้น

ข้อ ๖๓ ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอพบครูปกครอง ครูหัวหน้าระดับชั้น หรือครูประจาชั้นได้โดยการนัดหมายลํวงหน้ากรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และควรที่จะต้องรีบแก๎ไข หากครูปกครองหรือ  ครูประจาชั้นเชิญผู้ปกครองเข้าพบที่โรงเรียน ขอให้ผู้ปกครองโปรดให้ความร่วมมือด้วย

ข้อ ๖๔ นักเรียนหรือผู้ปกครองที่ต้องการใบรับรองความประพฤติของนักเรียน ให้ติดต่อได้ที่ฝ่ายทะเบียน

หมวดที่ ๘ การแต่งกายของนักเรียน

ข้อ ๖๕ เครื่องแบบนักเรียน

๑) ชุดนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

๒) ชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

๓) ชุดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๔) เครื่องแบบพลศึกษาและชุดกิจกรรม

๕) เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี หมายเหตุ แสดงภาพรูปชุดตำง ๆ ด้วย

ข้อ ๖๖ ชุดนักเรียน ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๖๖.๑ ชุดนักเรียนชาย

๑) เสื้อเชิ้ตแขนสั้น ผ้าสีขาวเรียบไม่บาง ไม่มีจีบด้านหลัง ผำอกตลอด ตัวปล่อย ไม่รัดรูปและไหลํไม่ตก กระดุมสีขาวกลมแบน ขนาดเส้นผำนศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร จานวน ๕ เม็ด แขนสั้นเหนือปลายข้อศอก ๑ เซนติเมตร มีกระเป๋าที่อกซ้าย ๑ ใบ ขนาด ๘-๑๒ เซนติเมตร หรือพอเหมาะกับขนาดของเสื้อ

๒) กางเกงผ้าสีน้าเงิน ขาสั้นเหนือเขำหำงจากกึ่งกลางลูกสะบ้า ๘ เซนติเมตร เมื่อยืนตรง ส่วนกว้างของกางเกง ๖-๑๐ เซนติเมตร ปลายขาพับชายเข้าด้านในกว้าง ๕ เซนติเมตร มีกระเป๋าด้านข้างตามแนวตะเข็งข้างละ ๑ ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง มีหูกางเกงสาหรับสอดเข็มขัด ๕-๗ หู เมื่อสวมกางเกงขอบจะอยู่ระดับสะดือทับชายเสื้อให้เรียบร้อย

๓) เข็มขัดหนังสีดา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดของโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

๔) รองเท้าหุ้มส้นสีดาชนิดผูกเชือก แบบสุภาพไม่มีลวดลายของสีอื่นปน ทาด้วยหนัง หรือผ้าใบ ขอบรองเท้าและตาไกํสาหรับรอยเชือกต้องเป็นสีดา

๕) ถุงเท้านักเรียน เป็นสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมไม่ต้องพับ และเมื่อดึงขึ้นมาจะต้องยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง

๖๖.๒ ชุดนักเรียนหญิง

๑) เสื้อสีขาว คอปกคอบัว มีโบว์ผูกที่คอเสื้อสีน้าเงิน

๒) กระโปรงผ้าสีน้าเงินเรียบ เนื้อหนา มีจีบล้อมรอบ หันจีบออกด้านข้างเว้นระยะ พองานกระโปรงยาวใต้เขำ

๓) รองเท้าหุ้มส้นสีดา มีสายรัดหลังเท้า ปลายมนส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร (อนุญาตให้สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาเทำนั้น)

๔) ถุงเท้านักเรียน เป็นสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมไม่ต้องพับ และเมื่อดึงขึ้นมาจะต้องยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง

ข้อ ๖๗ การปักเครื่องหมาย เลขประจาตัว ชื่อ-สกุล

๑) ปักอักษรย่อโรงเรียน “ ด.ว. ” ที่อกเสื้อด้านขาว ด้วยด้ายหรือไหมสีแดงเลือดหมู ขนาดความสูงของตัวอักษร ๒ เซนติเมตร

๒) ปักเลขประจาตัว โดยใช้เลขอารบิก ที่อกเสื้อด้านขวา ด้วยด้ายหรือไหมสีแดงเลือดหมู อยู่ใต้ตัวอักษรย่อโรงเรียน “ ด.ว. “ หำงประมาณ ๑ เซนติเมตร

๓) ปักชื่อ-สกุล ด้วยด้ายหรือไหมสีแดงเลือดหมู ด้านซ้ายเหนือกรุเป๋าหน้าอกประมาณ ๑ เซนติเมตร

ข้อ ๖๘ เครื่องแบบพลศึกษา

๑) เสื้อกีฬาสีให้ใช้ของโรงเรียนเทำนั้น

๒) กางเกงวอร์มสีน้าเงิน ไม่มีแถบสีตามแนวตะเข็บ

๓) รองเท้าผ้าใบสีขาวหรือสีดา ไม่มีลวดลาย ชนิดผูกเชือก โดยเชือกที่ใช้ผูกไม่มีลวดลาย

๔) ถุงเท้าผ้าใบสีขาวหรือสีดา ไม่มีลวดลาย เวลาสวมไม่ต้องพับ และเมื่อดึงขึ้นมาจะต้องยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง

ข้อ ๖๙ เครื่องแบบลูกเสือ/เนตรนารี ให้สวมชุดตามที่ทางราชการกาหนดหรือสวมชุดลาลองของโรงเรียน

ข้อ ๗๐ กระเป๋านักเรียน ต้องใช้ของโรงเรียนเทำนั้น แบบหิ้ว หรือสะพายหลัง

ข้อ ๗๑ เครื่องแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)

๗๑.๑ ชุดนักเรียนชาย

๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว มีกระเป๋าด้านซ้าย และผูกเนคไทสีดาพร๎อมทั้งติดเข็ม เครื่องหมายของโรงเรียนบริเวณกึ่งกลางของเนคไท

๒) กางเกงผ้าขายาวสีดา กลีบด้านหน้า ๒ ด้าน ข้างละ ๒ กลีบ

๓) เข็มขัดหนังสีดา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดของโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

๔) รองเท้าหนังสีดา หากมีสายรองเท้าให้เป็นสีเนื้อเดียวกับตัวรองเท้า

๕) ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย

๗๑.๒ ชุดนักเรียนหญิง

๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ด้านหน้าตีเกล็ด ๕ เกล็ดทั้งสองด้าน ผูกเนคไทสีน้าเงิน พร๎อมทั้งติดเข็มเครื่องหมายของโรงเรียนบริเวณกึ่งกลางของเนคไท

๒) กระโปรงผ้าสีน้าเงินเรียบ เนื้อหนา มีจีบล้อมรอบ หันจีบออกด้านข้างเว้นระยะ พองาม กระโปรงยาวใต้เขำ

๓) รองเท้าหนังหุ๎มส้นสีดา สายเป็นสีเนื้อเดียวกับตัวรองเท้า (อนุญาตให้สวมรองเท้า ผ้าใบ เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาเทำนั้น)

๔) ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมไม่ต้องพับ และเมื่อดึงขึ้นมาจะต้องยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง

ข้อ ๗๒ ทรงผมนักเรียนชาย : รองทรง หรือทรงนักเรียน

ด้านข้างและด้านหลังติดหนังศีรษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๖ เซนติเมตร ด้านบนยาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร เทำนั้น

ห้าม  ๑) โกนผม

๒) ไว๎จอน

๓) ไว๎หนวด เครา

๔) ตัดผมตามแฟชั่น

๕) แต่งผมด้วยเครื่องสำอางแต่งผม, ใสํน้ามัน, หวีผมแสกกลาง

๖) กัดหรือย่อมเปลี่ยนสีผมที่ผิดไปจากธรรมชาติ

๗) สวม ใสํตำงหู

๘) สวมแหวน และใสํนาฬิกาที่มีลวดลายไม่เหมาะสม

ข้อ ๗๓ ทรงผมและเครื่องประดับนักเรียนหญิง

ผมสั้น ตัดธรรมดาทรงนักเรียน ยาวเลยติ่งหูลงมาไม่เกิน ๔ เซนติเมตรยาวเทำกันทั้ง

๓ ด้าน อาจโค๎งมนได้บ้างเล็กน้อย

ผมยาว ถักเปียผมให้เปียผมเปิดหน้า หรือ มัดแกละ มัดผมเปิดหน้า ผูกโบว์ให้เรียบร้อย

โบว์ผูกผม ใช้สีดา กรมทำ หรือน้าเงิน

ยางรัดผม ใช้สีดา กรมทำ หรือน้าเงิน ห้ามมีลวดลาย

ที่คาดผม ใช้สีดา กรมทำ หรือสีน้าเงิน ไม่มีลวดลาย

ต่างหู อนุญาตให้ใสํเพื่อปูองกันรูเจาะตัน ให้ใช้ต่างหูที่มีสีทองหรือสีน้าเงินเป็นรูปห่วงเล็ก ๆ

เส้นผำศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร หรือตำงหูที่มีตุ้มเดียวขนาดเล็ก เส้นผำศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๒๕ เซนติเมตร

ห้าม   ๑) ทาทรงผมแปลก ๆ ตามแฟชั่น

๒) ตัดผมสองข้างยาวไม่เทำกัน

๓) ตัดผมหรือม้วนปลายผม

๔) ซอยสั้นตามสมัยนิยม หรือผมตัดสั้นมากเหมือนทรงผู้ชาย

๕) ตัดผมที่มีส่วนของท้ายทอยยาวคล้ายหางเต่า

๖) ถักผมเป็นเปียเล็ก ๆ หลายอันไว๎บนศีรษะ

๗) แต่งผมด้วยเครื่องสาอางแต่งผม

๘) กัดหรือย่อมเปลี่ยนสีผมที่ผิดไปจากธรรมชาติ

๙) สวมแหวน และใสํนาฬิกาที่มีลวดลายไม่เหมาะสม