อนุบาล

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 – 3

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และสำนึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก และยังได้จัดกิจกรรมบูรณาการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การจัดกิจกรรมบูรณาการ IEP จากครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติ  เรียนภาษาอังกฤษ 2 คาบ/สัปดาห์ เรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 1 คาบ/สัปดาห์ เรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 1 คาบ/สัปดาห์ โดยการใช้ชุดสื่อจากสถาบันวิจัยการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามโดยตัวแทนจากสถาบัน จัดการอบรมสำหรับครู อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2. การจัดกิจกรรมบูรณาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ COMPUTING SCIENCE GENIUS PROGRAM รู้รอบด้านวิทยาการล้ำสมัย เตรียมพร้อมนวัตกรสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานตรงตามตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560) มีกระบวนการเน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีสื่อมัลติมีเดียครบครัน ทันสมัย และมีทักษะที่พัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีระบบ

3. การจัดกิจกรรมบูรณาการภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีน CHINESE GENIUS PROGRAM ภาษาทางเลือกของการสื่อสาร ก้าวข้ามขี ดจำกัดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจีน ที่มีมาตรฐานตรงตามาตรฐานสากล YCT ของ Hanban (汉办) มีกระบวนการเน้นใช้ภาษาโดยธรรมชาติ (Whole Language) เหมาะกับช่วงวัย มีสื่อมัลติมีเดียครบครัน ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ และมีทักษะที่พัฒนาการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้ถูกต้องและเข้าใจวัฒนธรรมจีน

4. การจัดกิจกรรมบูรณาการภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) เน้นการออกเสียงโฟนิกส์(Phonics) และการสนทนา

5. การจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะด้านดนตรีปฏิบัติ เรียนพื้นฐานคีย์บอร์ดกับครูโรงเรียนดนตรียามาฮ่าอุดรสมใจนึก

6. การจัดกิจกรรมบูรณาการพลศึกษา (กีฬาและว่ายน้ำ) ให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านร่างกายอย่างมีระบบและเหมาะสมตามวัย

7. การจัดกิจกรรมบูรณาการด้านคณิตศาสตร์ (อนุบาล3) กับครูสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ คิงแมทส์ ที่เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) ที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือเป็นอันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้ และมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของกระทรวงศึกษาธิการ