วิสัยทัศน์

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยามุ่งเสริมสร้าง เยาวชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามแนวทางแห่งองค์ความจริง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  • 0
  • 21
  • 5,619
  • 209,561