ปรัชญา คำขวัญ สัญลักษณ์

ปรัชญา

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยามุํงเสริมสร๎างให๎เยาวชนให๎สมบูรณ์แบบตามแนวทางแหํงความเป็นจริง
สํงเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพภายในบรรยากาศแหํงอิสรภาพที่รู๎จักรับผิดชอบ เพื่อจะได๎รํวมกันสร๎างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น

คำขวัญของโรงเรียน : “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง”

ขยัน หมายถึง การมีความตั้งใจในการท าหน๎าที่ของตนอยํางดีที่สุดและสม่ำเสมอ

ศรัทธา หมายถึง การมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นในอุดมการณ์แหํงความดี ปฏิบัติศาสนกิจของ
ศาสนาที่ตนนับถืออยํางครบถ๎วน รวมทั้งเคารพยกยํองในการกระทำความดีของทุก ๆ คน

ร่าเริง หมายถึง การมีจิตใจบริสุทธิ์ดีงาม โดยสะท๎อนออกมาให๎เห็นเดํนชัดภายนอก ด๎วย
กิริยาทําทางที่สดชื่น แจํมใส และมีชีวิตชีวา

สัญลักษณ์ของโรงเรียน (แบบเป็นทางการ) :[รูป]:  อักษรยํอ = ด.ว.

สัญลักษณ์ของโรงเรียน ความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียน

กางเขนและรัศมีทอง แสดงถึง ความเป็นโรงเรียนของศาสนจักรโรมันคาทอลิกโดยการดำเนินงานของคณะซาเลเซียนแหํงประเทศไทย
อักษรย่อ DB ยํอมาจากคำว่า Don Bosco ซึ่งมาจากคำว่า พํอบอสโก ผู๎กํอตั้งคณะนักบวชซาเลเซียน ที่มีจิตตารมณ์เพื่อเด็กและเยาวชน
DONBOSCOVITTHAYA ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีน้ำเงิน คือ ชื่อของโรงเรียนภายใต๎สีของ โรงเรียน คือ น้ำเงิน–ขาว
โล่ แสดงถึง การป้องกันดูแลนักเรียนภายใต๎ระบบปูองกัน (Preventive System) ของคุณพํอบอสโก
รูปหน้าพ่อบอสโก คือ นักบุญยอห์น บอสโก บิดา อาจารย์และนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเยาวชน
รูปสีสามเส้นหลังรูปพ่อบอสโก แสดงถึง จิตตารมณ์ของพํอบอสโกที่มอบแดํผู๎อบรมเยาวชนของพํอบอสโกที่มอบแดํผู๎อบรมเยาวชนให๎มี “เหตุผล ศาสนา และความรัก ใจดี”
แถบริบบิ้นสีทองมีข้อความ “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” เป็น คำขวัญของโรงเรียนซาเลเซียนในประเทศไทยและเป็นคุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คบเพลิง แสดงถึง ความมุํงมั่นพยายามในการด าเนินงานของโรงเรียนให๎ก๎าวสูํความสำเร็จประดุจไฟที่ลุกโชติชํวงชัชวาล