บุคลากร

บาทหลวง

คณะผู้บริหาร

คุณครูมัธยมปลาย

น.ส.ศศิธร ภูมิทัต
ครูมัธยมปลาย
น.ส.ปุณฑริก บุตรโคตร
ครูมัธยมปลาย
น.ส.ภัคจิรา ฝ่ายดี
ครูมัธยมปลาย
น.ส.กษิรา แห้วโสม
ครูมัธยมปลาย
น.ส.สุพิชญา กมลรัตน์
ครูมัธยมปลาย
นางกนิษฐา อรรคสีวร
ครูมัธยมปลาย
น.ส.วิภา รุ่งอยู่ศิริ
ครูมัธยมปลาย
นายไพศาล ภาโนมัย
ครูมัธยมปลาย
นายภัทรพล วิโย
ครูมัธยมปลาย
นายสุรเพชร วงษ์บุญชา
ครูมัธยมปลาย
นายนันทชัย ศรีประทุม
ครูมัธยมปลาย

คุณครูมัธยมต้น

น.ส.เขมจิรา ทองดี
ครูมัธยมต้น
นายนิเลิศ สารบุญ
ครูมัธยมต้น
นางสายสมร โสภาคำ
ครูมัธยมต้น
นายอดุลย์ บุญหนา
ครูมัธยมต้น
น.ส.นิตยา โคตรสี
ครูมัธยมต้น
น.ส.มัชฌิมา ขวาโยธา
ครูมัธยมต้น
น.ส.กาญจนา ว่องไว
ครูมัธยมต้น
นางอนุสรณ์ จิตอารี
ครูมัธยมต้น
น.ส.กานดา สุขนุ่ม
ครูมัธยมต้น
น.ส.กาญจนา ศรีเฉลิม
ครูมัธยมต้น
นายรัตนชัย สุธงษา
ครูมัธยมต้น
น.ส.นิภา ศรีวงศ์ษา
ครูมัธยมต้น
น.ส.นิตยา เปรมปรีดิ์
ครูมัธยมต้น
น.ส.กุลกวิณ โสขันตี
ครูมัธยมต้น
นางชำนิ โคตรบุตร
ครูมัธยมต้น
นายจรูญ เชื้อวังคำ
ครูมัธยมต้น
นายอรรถพร รัตนวร
ครูมัธยมต้น
นายธีรพงษ์ พันธเดช
ครูมัธยมต้น
นายวิษณุ เรืองผล
ครูมัธยมต้น
Mr.Martyn Leach
TEACHER

คุณครูระดับประถมปลาย

นางอุศนา นาดี
ครูประถม

คุณครูระดับประถมต้น

น.ส.นุ่ม ขันทอง
ครูประถม

คุณครูระดับอนุบาล

น.ส.อำนวย มายอด
ครูอนุบาล
นางสมฤดี อัตศรี
ครูอนุบาล
น.ส.มัทรี ศรีทอง
ครูอนุบาล
นางลำดวน บุญอาจ
ครูอนุบาล
นายศรัณย์ คำศรี
ครูอนุบาล
น.ส.กฤษยา พรหมมูล
ครูอนุบาล
Miss Jean Ryt Salcedo
ครูอนุบาล
Miss Liberty Ferrer Vinoya
ครูอนุบาล
Mr.Shawn Roth Veltheim
ครูอนุบาล
น.ส.อรอุมา บัวป่า
ครูพี่เลี้ยง
นางชลิตา ขวาโยธา
ครูพี่เลี้ยง
น.ส.สุดาพร พานตะสี
ครูพี่เลี้ยง
นางปริยากร โชปัญญา
ครูพี่เลี้ยง
น.ส.ชนาภา ลุนบง
ครูพี่เลี้ยง
น.ส.วิรัตน์ เนาวะดี
ครูพี่เลี้ยง
น.ส.สุรีพร จรจันทร์
ครูพี่เลี้ยง
น.ส.นิอร เนาวะดี
ครูพี่เลี้ยง
น.ส.หทัยรัตน์ บรรณบดี
ครูพี่เลี้ยง
น.ส.จริยา วิจารณรงค์
ครูพี่เลี้ยง
น.ส.ธวัณกร สุขวาปี
ครูพี่เลี้ยง
นางพรรณี โชปัญญา
ครูพี่เลี้ยง
นางธัญญธร อ่อนน้อย
ครูพี่เลี้ยง
น.ส.ขวัญไพร ดวงภักดี
ครูพี่เลี้ยง

ครู English Program

Miss Aika Diego
ครู EP
Mr.Mikko Malmi
ครู EP
Mrs. Lhet Elano
ครู EP
Mr.Reino Kaikkonen
ครู EP
Mr.Geoven Taburada
ครู EP
Mr.Elton John PI - IG
ครู EP
Mr.Eric Marie M Limbos
ครู EP
Mr. Richard Blomfield
ครู EP
Mr.Calvin Flores
ครู EP
Mr.Ronald Eric Lifson
ครู EP
Mr.Derrick Kedze
ครู EP
Mr.William John Toy
ครู EP
Mr.Martyn Leach
ครู EP

ครูต่างชาติ

สนับสนุน

  • 0
  • 394
  • 8,136
  • 235,420