ประถมศึกษา

หลักสูตร/แผนการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Intensive English Program [IEP]

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ

ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคต ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงได้กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

1.ภาษาไทย    

2.คณิตศาสตร์

3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.1 วิทยาศาสตร์

3.2 วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์)

4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1 สังคมศึกษา

4.2 ประวัติศาสตร์

4.3 พระพุทธศาสนา

5.สุขศึกษาและพลศึกษา

5.1 สุขศึกษา

5.2 พลศึกษา

5.3 ว่ายน้ำ

6.ศิลปะ

6.1 ศิลปะ

6.2 ดนตรี

7.การงานอาชีพ

8.ภาษาต่างประเทศ

8.1 ภาษาอังกฤษ

8.2 ภาษาจีน

               นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศและการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นแผนการเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดังนี้

  1. เรียนดนตรีปฏิบัติกับครูโรงเรียนดนตรียามาฮ่าอุดรสมใจนึก
  2. เรียนคอมพิวเตอร์และภาษาจีนจากหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ (True Click Life)
  3. เรียนเพิ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ กับครูจากบริษัท ผลิตปัญญา จำกัด (Make A Wit Co., Ltd.)
  4. เรียนเพิ่มภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จากครูต่างชาติเจ้าของภาษา
  5. เรียนเพิ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จาก Learn Anywhere ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
  6. เรียนเพิ่มคณิตศาสตร์ กับครูสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ คิงแมทส์

ตลอดจนส่งเสริมการทดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดยทางโรงเรียน

เป็นสนามสอบ เช่น TDET, E-learning, Centre-One, ASMO, นานาชาติ, Salesian online เป็นต้น