หลักสูตร

  1. แผนการเรียน Smart Program (ห้องเรียนพิเศษ สสวท.) : หลักสูตรภาษาไทย

แผนการเรียน SMART / ห้องเรียนพิเศษ สสวท. เป็นหลักสูตรภาคภาษาไทยที่สอนวิทยาศาสตร์เข้มข้น สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง (Gifted) ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยจัดเสริมวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้น จัดรายวิชาเพิ่มเติมเน้นฟิสิกส์  เคมี  ชีวะ เพิ่มเติมพิเศษล่วงหน้าของระดับชั้นสูง และ หลักสูตรได้พัฒนาเป็นโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ด้วยความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

  1. แผนการเรียน Intensive Science  Math [ISM] : หลักสูตรภาษาไทย

แผนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้มข้น เป็นแผนการเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มี ศักยภาพสูง (Gifted) ทางด้านคณิตศาสตร์จะมีเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้น รวมถึงการเรียนในเนื้อหาที่สูงกว่าระดับชั้น วิชาวิทยาศาสตร์ใช้หลักสูตรเทียบเคียงกับหลักสูตร สสวท.

โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

  1. แผนการเรียน Intensive English Program [IEP] : หลักสูตรภาษาไทย

แผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น เป็นแผนการเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถต่อยอดในด้านภาษาในระดับสูงได้ต่อไป โดยจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพิ่มการเรียน

การสอน เป็นภาษาอังกฤษใน 2 รายวิชา อีก 4 คาบเรียน/สัปดาห์ ได้แก่ คณิตศาสตร์สากล วิทยาศาสตร์สากล อีกทั้ง มีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีก 2 คาบเรียน/สัปดาห์ เข้มข้นกับชาวต่างประเทศ และเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมอีก 2 คาบเรียน/สัปดาห์

โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

  1. หลักสูตร International Program [IP] : หลักสูตรภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอนจะเน้นความรู้เชิงวิชาการที่เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge International Education ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่มีรูปแบบบูรณาการมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาเพิ่มเติม อาทิ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ โดยนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการเรียนและการสอบรายวิชาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยเรียนกับครูชาวต่างชาติ ครูเจ้าของภาษา   ส่วนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย  เรียนกับครูไทย

โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3